Sluiten
 

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens Het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne draagt zorg voor de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten, van eenieder die toegang heeft tot zijn website, en in het algemeen van eenieder van wie het persoonsgegevens zou moeten verwerken. Het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne is zich er ook van bewust dat iedereen controle moet kunnen houden over zijn persoonsgegevens. Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is betrokkenen belangrijke informatie te verstrekken over de wijze waarop Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne hun persoonsgegevens verwerkt, en hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Zij beoogt ook te voldoen aan de vereisten van de verordeningen inzake de bescherming van persoonsgegevens (met name Verordening nr. 2016/679). 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ? De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is: Toeristische dienst Vallées et Plateau d'Ardenne 1 ter rue du Pavillon 08230 ROCROI, FRANKRIJK E-mail : info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com Telefoon : +33 3 24 54 20 06 2. Om welke redenen/doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden persoonsgegevens verwerkt ? Het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne verwerkt uw persoonsgegevens om verschillende redenen/doeleinden, bijvoorbeeld om de klantenrelatie te beheren (aankopen, garanties), of om u per e-mail of per post op de hoogte te houden van nieuws over zijn producten, of van zijn laatste commerciële aanbiedingen. Afhankelijk van het doel is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op de uitvoering van het contract (of precontractuele maatregelen), of op toestemming, of op het gerechtvaardigde belang van Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voor het beheer van eventuele herinneringscampagnes. Voor meer details nodigen wij u uit de onderstaande rubrieken te raadplegen. Het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden Verwerking op basis van de uitvoering van het contract (of precontractuele maatregelen) gesloten tussen Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne en een natuurlijke persoon: Beheer van de klantenrelatie; Verwerking op basis van toestemming: Het plaatsen van cookies om navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en browservoorkeuren op de website op te slaan, om statistieken van bezoeken aan en interactie met de site te maken. Verwerking op basis van de gerechtvaardigde belangen van het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne: Beantwoording van verzoeken om contact van personen aan het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne, met name om door het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne te worden gecontacteerd. Het legitieme belang dat door het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne wordt nagestreefd, bestaat erin te kunnen voldoen aan de verzoeken van de personen die contact met het Office hebben opgenomen. Het versturen van de nieuwsbrief van het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne naar personen die daarom gevraagd hebben en die zich daarvoor geregistreerd hebben op de website van het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne. Het legitieme belang dat het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne nastreeft, is het informeren van en het onderhouden van een relatie met personen die reeds belangstelling hebben getoond voor zijn producten. U kunt zich op elk moment gemakkelijk verzetten tegen de toezending van deze aanbiedingen door te klikken op de link die hiertoe in elke nieuwsbrief is voorzien of door een brief te sturen naar het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne -1 ter rue du Pavillon 08230 ROCROI of een e-mail naar het volgende adres: info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com Verwerking op basis van een wettelijke verplichting: Beheer van verzoeken om toegang tot, rectificatie van en verzet tegen gegevens die door de betrokken personen worden ingediend; Beheer van klachten en geschillen. 3. Welke categorieën van verwerkte persoonsgegevens zijn er ? Het is mogelijk dat het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne persoonsgegevens betreffende uw identiteit moet verwerken. Het begrip "persoonsgegevens" heeft betrekking op elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor meer details nodigen wij u uit de onderstaande rubrieken te raadplegen. Het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne kan genoodzaakt zijn persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot : de identiteit van de personen (inclusief burgerschap, achternaam, voornamen, geboortedatum); de wijze waarop contact met personen kan worden opgenomen (zoals postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres); verbinding met servers en het internet (zoals numerieke verbindingsidentificatoren, IP-adres, verbindingslogs). 4. Cookies De website van het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne maakt gebruik van "cookies" (een bestand van beperkte grootte, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de internetserver naar het cookie-bestand van de browser op de harde schijf van uw computer wordt gestuurd) om navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en om uw browservoorkeuren op de website op te slaan, om statistieken over bezoeken aan en interactie met de site op te stellen. U wordt duidelijk en volledig geïnformeerd voordat een "cookie" wordt geplaatst, zodat het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne uw instemming verzamelt, behalve wanneer de "cookie" uitsluitend tot doel heeft elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het verlenen van een online communicatiedienst volgens een uitdrukkelijk verzoek van u. Om u in staat te stellen onafhankelijk en specifiek voor elk afzonderlijk doel toestemming te geven, hebt u de mogelijkheid om specifiek voor elk doel toestemming te geven, maar hebt u ook de mogelijkheid om globaal toestemming te geven. U kunt bezwaar maken en uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Om de parameters van uw cookies te wijzigen, kunt u, afhankelijk van uw browser, informatie verkrijgen op de site van de CNIL, op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. In ieder geval heeft u, overeenkomstig de regelgeving, het recht van toegang tot, verzet tegen, rectificatie en verwijdering van alle persoonsgegevens die via deze cookies kunnen worden verzameld. Deze rechten worden in herinnering gebracht in artikel 8 van dit Privacybeleid. 5. Aan wie mogen persoonsgegevens worden meegedeeld ? Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de interne diensten van het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden. Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne kan worden verplicht persoonsgegevens mee te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op verzoek van een administratieve of gerechtelijke instantie of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, zoals de verdediging van zijn rechten. 6. Hoe worden persoonsgegevens verzameld ? Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks door Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer een persoon contact opneemt met Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne via de website van Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne of wanneer hij Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne rechtstreeks belt of schrijft. 7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard ? Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, en na deze periode worden zij gearchiveerd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om een wettelijk recht te doen gelden. Voor meer details nodigen wij u uit de onderstaande rubrieken te raadplegen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een actieve gegevensbank en worden gebruikt gedurende verschillende perioden naargelang van de hierboven beschreven doeleinden, met name : De persoonsgegevens die door cookies worden gevormd, worden bewaard en gebruikt gedurende een periode van 13 maanden vanaf het moment dat ze op uw computer of terminal van raadpleging van de site zijn geplaatst. Onverminderd de mogelijkheid om zich op elk moment te verzetten tegen of de toestemming in te trekken voor deze verwerking, worden de persoonsgegevens die worden verwerkt voor commerciële prospectiedoeleinden voor de producten van het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de laatste activiteit op de website Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne. Persoonsgegevens worden na de hierboven beschreven bewaringstermijn gearchiveerd om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht of om een recht in rechte af te dwingen. 8. Beveiliging Het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden, neemt het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne alle nodige voorzorgsmaatregelen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt (met name door de fysieke beveiliging en bewaking van de lokalen, de toepassing van authentificatieprocedures met persoonlijke en beveiligde toegang via vertrouwelijke identificatiemiddelen en wachtwoorden, ....) 9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens ? Overeenkomstig de regelgeving hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, op rectificatie ervan, op verzet tegen de verwerking ervan of, in voorkomend geval, op beperking, schrapping of overdraagbaarheid ervan. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor de daarop gebaseerde verwerking intrekken of vragen niet langer onze mededelingen betreffende onze aanbiedingen, nieuwtjes of evenementen te ontvangen door gebruik te maken van de hyperlink die hiertoe is voorzien in elke e-mail die Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne u toezendt of door te schrijven naar Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne - 1 ter rue du Pavillon 08230 ROCROI of een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com. U kunt een klacht indienen bij de CNIL indien u van mening bent dat uw rechten niet zijn geëerbiedigd. Ten slotte kunt u ons, indien u dat wenst, ook specifieke instructies geven over het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Voor meer details over uw rechten, nodigen wij u uit de onderstaande rubrieken te raadplegen. Afhankelijk van de aard van de verwerking, hebt u de volgende rechten: Recht van bezwaar: u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: voor het werven van klanten, zonder opgaaf van reden; voor alle andere doeleinden in verband met de verwerking op basis van het legitieme belang van Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne aantoont dat er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen en uw rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Recht van toegang: u hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne worden verwerkt, en indien dit het geval is, om mededeling te krijgen van de informatie die over u wordt verwerkt door het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne. Recht op correctie: u hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over uzelf die door het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne wordt verwerkt, te laten corrigeren. Recht om uw toestemming in te trekken: voor verwerking op basis van toestemming kunt u de toestemming die u voor de verwerking hebt gegeven, te allen tijde intrekken. Recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten opschorten totdat een verificatie kan worden uitgevoerd (verificatie van de juistheid van de informatie, van de rechtsgrondslag voor de verwerking, van de legitieme motieven van Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking), of wanneer de verwerking onwettig is maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan. Recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden: u hebt het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Bij gebreke van dergelijke instructies kunnen uw erfgenamen, na uw overlijden, deze rechten op uw persoonsgegevens uitoefenen. Recht op wissing of recht om te worden vergeten: u hebt het recht te verkrijgen dat het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne uw persoonsgegevens wisst wanneer een van de volgende redenen van toepassing is: de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld; u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is ; u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen dwingende legitieme reden is voor de verwerking; de gegevens onwettig worden verwerkt; de gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen zodat u ze kunt doorgeven, of u kunt Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne vragen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. Dit recht is van toepassing wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst, en wanneer de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen. Recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL): u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL indien u van mening bent dat Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne niet voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (voor meer informatie: https://www.cnil.fr/). 10. Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen ? In het algemeen kunt u voor de uitoefening van uw rechten en voor elke vraag of moeilijkheid in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten contact opnemen met het Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne : Per post: Office de Tourisme Vallées et Plateau d'Ardenne - 1 ter rue du Pavillon 08230 ROCROI Per e-mail : info@tourisme-valleesetplateaudardenne.com